O G Ł O S Z E N I E
Wpisał: Mirosław Drożdż   
31.10.2017.
Wójt Gminy Łapanów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
 
Załączniki pod linkiem:  https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1378240,ogloszenie-o-konsultacji-spolecznych.html

Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu konsultacji społecznych:
•    bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapanowie w godzinach od 8.00 do 15.00,
•    przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, z dopiskiem „konsultacje społeczne”
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lapanow.pl , wpisując w temacie wiadomości „konsultacje społeczne”

Termin konsultacji: od 31.10.2017 r. do 14.11.2017r.

Otwarte spotkanie informacyjno - konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 t.j.) odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łapanowie w sali narad w dniu 14.11.2017 r. o godz. 14.00.

Projekt „Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz formularz do konsultacji znajduje się na stronie internetowej Gminy Łapanów www.lapanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łapanowie.

Wójt Gminy Łapanów