Remont drogi Kobylec-Chrostowa
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.10.2017.
 Trwają prace końcowe przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr K580193 Kobylec – Chrostowa w m. Chrostowa w km 2+887 – 4 + 448”. W zakres prac wchodzi: skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wraz z czyszczeniem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wyrównanie istniejących poboczy kruszywem łamanym, wykonanie części przelotowych prefabrykowanych przepustów drogowych z wykonaniem ścianki czołowej.
Koszt zadania to 222 211,74 zł i w całości finansowany jest ze środków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Prace zakończą się do 31 października.  


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż