Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.08.2017.
W trakcie upałów wzrasta ryzyko pożarów na obszarach zalesionych. Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak – aby powstał pożar – potrzebne jest źródło ognia.
Aby uniknąć pożarów w lasach, apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

• rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

• wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

• palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych

do pobytu ludzi.

2. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 - brak zagrożenia;

I - zagrożenie małe;

II - zagrożenie duże, bądź ostrożny;

III - zagrożenie katastrofalne, nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.