Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6402194 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
25.10.2017.
Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 26 października (czwartek) 2017 r. o godz. 9:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXX Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.

4.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

5.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,

2/ określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2018r.

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2018r.,

4/  zmiany zał. nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów,

5/ zmiany uchwały Nr XL/306/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Cichawka, Grabie, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzez, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów,

6/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów,

7/ zmiany Uchwały Nr XIX/130/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Łapanów,

8/ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów,

9/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków,

10/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.  
  
7.Informacja o stanie oświaty za 2016/2017r.

8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

10.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

11.Zapytania i wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad Sesji.  
 
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446).

Otrzymują:
1/Radni Rady Gminy
2/Sołtysi         


                                                                      

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) mgr Celina Jacewicz

 

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów