Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6403656 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
19.05.2017.
Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 25 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.
4.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.
5.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozadania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2016 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2016 r.    
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3/ oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.,
4/ określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu     Rewitalizacji.
9.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Łapanów na lata 2010 – 2021.
10.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
11.Przygotowanie do sezonu ośrodka sportowo – rekreacyjnego.
12.Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.
13.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14.Zapytania i wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad Sesji.   

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.).
Otrzymują:
1/Radni Rady Gminy
2/Sołtysi                                      
                                         
                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów           
                                                                        (-) mgr Celina Jacewicz
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów