Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6450295 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
XXIV Sesja Rady Gminy PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
07.04.2017.
 W dniu 30 marca 2017 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się  XXIV Sesja Rady Gminy. Na początku radni przyjęli gminny program rewitalizacji na lata 2016 – 2023, następnie zapoznali się z informacją na temat działalności Wojskowego Koła Łowieckiego Batalion przedstawioną przez Jerzego Gorczycę – prezesa zarządu Koła.
Po zgłoszeniu wniosków i interpelacji radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łapanów na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki,
3/ wystąpienia przez Gminę Łapanów ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i uchylenia niektórych uchwał,
4/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2017 r.,
5/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016,
6/zmian w Statucie GOPS w Łapanowie,
7/szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,
8/ określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łapanów jest organem prowadzącym,
9/ kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
10/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego gminy Łapanów.
    W drugiej części radni zapoznali się z informacją o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, informacją na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej, sprawozdaniem z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016 – 2018 za rok 2016, sprawozdaniem z realizacji przez GOPS Łapanów zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2016 r., raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.
Na zakończenie wójt poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej, a także udzielił odpowiedzi na złożone wnioski i interpelacje.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Artur Sutor
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów